Algemene voorwaarden, disclaimer en jouw privacy

Vlinder

Algemene voorwaarden, disclaimer en jouw privacy

Vlinder

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten, energetische therapie, workshops, wekelijkse groepen en andere diensten, aangeboden door Coaching praktijk Live2Be.

Copyright©Live2Be
Exloërveen 19
9574 PB  Exloërveen
KvK nummer :  71488650

Definitie en toepassing 

 • Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten en producten, zoals coaching – één op één – en andere vormen van begeleiding en advisering, energetische therapie, demonstraties tijdens b.v. beurzen, in de meest ruime zin van het woord.
 • Daarnaast gelden deze Algemene Voorwaarden voor Workshops en groepen, in de meest ruime zin van het woord.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle nieuwe opdrachten, vervolg- en aanvullende opdrachten van de cliënt.
 • Eventuele inkoopvoorwaarden of Algemene Voorwaarden van de cliënt, danwel enige instantie, vertegenwoordiger van de cliënt, zijn niet van toepassing.

Cliënten en deelnemers

 • Onder cliënten en deelnemers wordt verstaan, iedereen die één of meerdere producten afneemt, zoals onder 1. geformuleerd, bij coaching praktijk Live2Be.
 • Onder cliënten wordt ook verstaan, zij die als coachee deelnemen aan één op één coaching, workshops en groepen, dit in de meest ruime zin van het woord.
 • Onder cliënt wordt ook verstaan, iedereen die door bemiddeling van enige instantie deelneemt aan onder 1. Genoemde diensten, in de meest brede zin van het woord.

Offertes

 • Offertes, uitgebracht door coaching praktijk Live2Be zijn 30 dagen geldig, na dagtekening.
 • De offerte is rechtsgeldig wanneer cliënt deze aanvaard heeft en schriftelijk danwel mondeling bevestigd, binnen 30 dagen.
 • Vermelde prijzen in genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • Na aanvaarding en bevestiging van de offerte is er sprake van een rechtsgeldige overeenkomst tussen Live2Be en de cliënt.

Uitvoering van de overeenkomst

 • De gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting van Live2Be en niet tot een resultaatverplichting. Live2Be is wel verplicht haar verplichtingen na te komen in zorgvuldigheid en vakmanschap zoals die op het moment van uitvoering van haar verlangd kunnen worden.
 • Live2Be heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden uit te laten voeren, wanneer zij dit nodig acht voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Live2Be zal de cliënt hier altijd van op de hoogte stellen.
 • De cliënt zorgt ervoor alle gegevens, waarvan Live2Be aangeeft deze nodig te hebben voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig te overhandigen aan Live2Be. Wanneer Live2Be de gevraagde gegevens niet of niet tijdig ontvangt, heeft Live2Be het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen. De extra kosten die hieruit voortvloeien zijn worden tegen het dan geldende tarief in rekening gebracht bij de cliënt.
 • Live2Be is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Live2Be uit is gegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste / onvolledige gegevens.

Overeenkomstduur en opzegging

 • Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op het meer dan één maal leveren van de zelfde verrichting, is deze aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk, anders is afgesproken.
 • Zowel Live2Be als de cliënt kan de overeenkomst ten alle tijden schriftelijk opzeggen. Wanneer de overeenkomst langer dan een half jaar duurt, geldt een opzeg termijn van minstens 2 maanden.
 • Live2Be heeft het recht om zonder opgave van reden een coaching- of begeleidingstraject te annuleren of cliënt te weigeren. In die gevallen heeft de cliënt, indien een aanbetaling is gedaan, danwel het volledige bedrag reeds is betaald, het recht op volledige terug betaling van het reeds betaalde bedrag
 • Annulering door cliënt van een afgesproken coaching- begeleidingstraject, kan tot 4 weken voor aanvang van de sessie kosteloos. Bij niet verschijnen, zonder annulering, is het volledige bedrag van de sessie verschuldigd. Annulering of verplaatsing van een (losse) sessie, kan tot 24 uur voor de sessie kosteloos geschieden. Bij annulering of verplaatsing van een (losse) sessie binnen 24 uur heeft Live2Be het recht om 50% van het afgesproken verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Wanneer het coaching- begeleidingstraject langer duurt dan 2 maanden, geldt een opzegtermijn van 4 weken.

Wijziging van de overeenkomst

 • Wanneer er wijzigingen in de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken om tot een goede uitvoering te kunnen komen, zal de overeenkomst daarop in overleg met de cliënt worden aangepast. Dit kan effect hebben op het tijdstip van voltooiing van de opdracht. Mocht de wijziging van tijdstip van voltooiing van de opdracht, effect hebben op het eventueel vast afgesproken tarief, zal Live2Be de cliënt hierover informeren.

Geheimhouding

 • Zowel Live2Be als de cliënt hebben zich te houden aan geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tussen hen wordt uitgewisseld. Vertrouwelijke is alle informatie waarvan Live2Be of de cliënt aangeeft dat deze vertrouwelijk is of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Intellectueel eigendom

 • Wanneer auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectueel eigendom berust op door Live2Be, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht geleverde diensten, of andere producten, blijft Live2Be houder, danwel eigenaar van deze rechten. Cliënt mag de stoffelijke drager van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Deze mogen niet vermenigvuldigd, danwel gewijzigd of verwijderd worden.
 • Live2Be behoudt het recht om de bij de uitvoering van de opdracht opgedane inspiratie of kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt.

Betaling

 • Betaling dient, tenzij schriftelijk, anders overeengekomen, gedaan te worden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient gedaan te worden op en door Live2Be aangegeven wijze en bankrekening in de door Live2Be aangegeven valuta. Betaling vindt plaats zonder aftrek, compensatie of opschorting, uit welke hoofde dan ook.
 • Wanneer cliënt de verschuldigde factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, wordt cliënt automatisch in gebreke gesteld, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.
 • Bij in gebreke stelling van cliënt mag Live2Be alle, ten behoeve van cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang staken of opschorten, zonder dat Live2Be hiervoor door cliënt schadeplichtig kan worden gesteld.
 • Bij in gebreke stelling is cliënt een vertragingsrente verschuldigd over alle openstaande facturen, gelijk aan de wettelijke bankrente.
 • Bij liquidatie, faillissement of surseance van betaling van cliënt zijn alle vorderingen en verplichtingen van cliënt aan Live2Be onmiddellijk opeisbaar.
 • De door cliënt gedane betalingen dienen in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten. In de tweede plaats ter afdoening van alle opeisbare facturen die het langst open staan. Ook wanneer cliënt aangegeven heeft dat betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Incassokosten 

 • Wanneer cliënt in gebreke gesteld is door Live2Be, is Live2Be gerechtigd incassering van de vordering op cliënt over te dragen aan een door Live2Be uitgekozen incassobureau.
 • Wanneer cliënt handelde in uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Live2Be aanspraak op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom en met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaalde factuur.

Aansprakelijkheid

 • Live2Be aanvaard geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij cliënt aantoont dat schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Live2Be.
 • De aansprakelijkheid van Live2Be is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dát gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • In afwijking van hierboven bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 • Elke aansprakelijkheid van Live2Be voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Workshops, Groepen en Cursussen

 • Live2Be is een rechtspersoon die naast coaching, ook workshops, groepen en cursussen aanbiedt.
 • Deelnemer is een natuurlijk of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop, groep of cursus deel te nemen.
 • Om deel te kunnen nemen aan workshops, groepen of cursussen dient de deelnemer zich schriftelijk via de website (live2be.nl), danwel via e-mail (liesbeth@live2be.nl) aan te melden.
 • Na schriftelijke aanmelding, bevestigd Live2Be deelnemer schriftelijk. Op dat moment is er een overeenkomst tussen Live2Be en de deelnemer.
 • De aanmelding is definitief wanneer het volledige factuurbedrag is bijgeschreven op de door Live2Be aangegeven bankrekening. Na aanmelding wordt ter bevestiging een e-mailbericht gestuurd.
 • Bij aanmelding geldt de prijs van workshops, groepen of cursussen zoals die op de website en via reclame-uitingen is vermeld. In de beschrijving is opgenomen wát precies in de prijs is inbegrepen. Wanneer BTW van toepassing is, is de vermelde prijs inclusief het op dat moment geldende BTW tarief.
 • Live2Be behoudt het recht om workshops, groepen en cursussen te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum bijvoorbeeld bij onvoldoende deelname, ziekte, beschikbaarheid van eventuele begeleiders en/of workshop danwel cursusruimte. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en, waar mogelijk, inclusief de nieuwe datum waarop deze plaats zal vinden. Deelnemer heeft in dit geval het recht om deelname aan de workshop, groep of cursus kosteloos te annuleren, binnen 48 uur ná kennisgeven. Live2Be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade welke voortvloeit uit deze annulering.
 • Live2Be spant zich in om haar workshops, groepen en cursussen naar beste kunnen te faciliteren. Daarbij wordt altijd het belang van de deelnemers in het oog gehouden. Live2Be heeft het recht om voor het goed verlopen van een workshop, groep of cursus, een andere partij in te schakelen.
 • Live2Be heeft ten behoeve van haar workshops, groepen en cursussen een inspanningsverplichting. Geen resultaatverplichting. Deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de eventuele resultaten.
 • Deelname aan workshops, groepen en cursussen gebeurt op eigen risico. Live2Be is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, door deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan.
 • Live2Be heeft het recht om zonder opgave van reden een workshop, groep of cursus te annuleren of deelnemer te weigeren. In die gevallen heeft de deelnemer, indien een aanbetaling is gedaan, danwel het volledige bedrag reeds is betaald, het recht op volledige terug betaling van het reeds betaalde bedrag.
 • Annulering door deelnemer van deelname aan een workshop, groep of cursus, kan tot 4 weken voor aanvang van de workshop, groep of cursus kosteloos. In geval van niet verschijnen, zonder annulering, is het volledige bedrag van de workshop, groep of cursus verschuldigd. Bij annulering binnen 4 weken tot 1 week vóór aanvang van de workshop, groep of cursus, heeft Live2Be het recht om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Bij annulering binnen 1 week, is het volledige bedrag verschuldigd. Bij annulering na aanvang van een groep of cursus, heeft deelnemer géén recht op terugbetaling. In geval van een bijzondere omstandigheid kan Live2Be besluiten enige terugbetaling aan deelnemer te doen. Deelnemer mag ten allen tijde een plaatsvervanger sturen, mits dit minimaal 24 uur voor aanvang van een workshop, groep of cursus via e-mail is doorgegeven aan Live2Be en dit door Live2Be akkoord is bevonden. Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden via e-mail naar liesbeth@live2be.nl
 • Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en in geval van een rechtszaak over deze Algemene Voorwaarden, danwel in relatie tot de website van Live2Be is de Nederlandse rechter rechtsbevoegd.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Emmen, Drenthe.
 • De aansprakelijkheid van Live2Be is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dát gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Elke aansprakelijkheid van Live2Be voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Geschillencommissie

 • Live2Be is aangesloten bij de beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT).
 • Live2Be is aangesloten bij stichting GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten). Het GAT is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • Aansprakelijkheid van Live2Be is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Disclaimer Live2Be, praktijk voor persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Welkom op de website van Live2Be, praktijk voor persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Door gebruik te maken van de website van Live2Be (www.live2be.nl), gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

Live2Be neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele tekstuele fouten of onjuistheden. Ook neemt Live2Be geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke onjuistheden in welke vorm dan ook, in tarieven en prijzen van haar pakketten, cadeaubonnen en strippenkaarten.

Wijzigingen aan de getoonde informatie op de website van Live2Be, mag door Live2Be te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Live2Be is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, direct of indirect, welke het gevolg is van het gebruik van informatie, verkregen van de website van Live2Be.

Live2Be streeft ernaar de informatie op haar website zo actueel mogelijk te houden. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van, of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan aanvaart Live2Be daar geen enkele aansprakelijkheid voor.

Alle tekstuele informatie en materialen, op deze website, behoort uitsluitend toe aan Live2Be. Hieronder zijn onder andere inbegrepen; video’s /podcasts, opgenomen door Live2Be, ontwerp en lay-out, grafische weergaven, logo’s en foto’s.

Het is nadrukkelijk verboden om gegevens/ informatie van de website van Live2Be te vermenigvuldigen door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook. Hier geldt het eigendomsrecht.

Live2Be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige informatie die op deze website staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

De getoonde informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en informatief en dient nooit als een concrete overeenkomst. Een overeenkomst kan alleen gesloten worden door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Live2Be, of mondelinge toezegging aan Live2Be of door aanschaf van een
product/ dienst in de webshop van deze website.
Prijzen vermeld in de webshop, zijn te allen tijde leidend en definitief. Door een dienst aan te kopen via de webshop bent u automatisch akkoord met de vermelde verkoopprijs. Tevens bent u daarmee automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden en uw privacy van Live2Be.

Eventuele verwijzingen naar andere website(s) op de website van Live2Be zijn uitsluitend informatief. Live2Be neemt geen enkele verantwoording voor de informatie, zoals getoond op de betreffende website(s). Door gebruik te maken van de website van Live2Be, gaat u hiermee automatisch akkoord.

In die gevallen waarbij Live2Be informatie van u nodig heeft, bijvoorbeeld bij aanmelding van de nieuwsbrief, aanschaf van één of meerdere diensten, een reservering of correspondentie via het contactformulier (of op enige andere wijze), hanteert Live2Be het privacy statement conform de wet AVG (25 mei 2018)

Tevens maakt Live2Be gebruik van Cookies. Naast de noodzakelijke functionele cookies, kan Live2Be cookies verzamelen om de website beter te laten werken.
Tevens kan informatie worden verzameld ten behoeve van marketing doeleinden. U kunt op deze website zelf uw cookies instellen en wijzigen. De noodzakelijke
functionele cookies zijn verplicht. Live2Be aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor opgelopen schade, direct of indirect, welke het gevolg is van de ingestelde cookies.

Door gebruik te maken van de website van Live2Be gaat u tevens akkoord met de op de website van Live2Be gepubliceerde Algemene Voorwaarden en Privacy.
De meest recente versie van de disclaimer van Live2Be, is altijd op deze website te vinden.

Onder voorbehoud van alle rechten.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend coach en therapeut, naast gegevens als; naam, adres en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, ook gegevens over uw gezondheid, gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, de aard van uw klacht en de voortgang van de behandeling vast leg in een document. Ik hou géén persoonlijk dossier van u bij, maar een document waar gegevens van meerdere cliënten zijn genoteerd.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling of coaching noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend coach en therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens die ik van u bewaar.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens die ik van u bewaar kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens die ik van u genoteerd heb, blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 • Door het aangaan van een overeenkomst, coaching- begeleidingstraject, deelname aan een workshop, groep of cursus met Live2Be, wordt aan Live2Be toestemming verleend voor geautomatiseerde, digitale, danwel schriftelijke bewerking van de uit overeenkomst, coaching- begeleidingstraject, deelname aan een workshop, groep of cursus verkregen persoonsgegevens. Live2Be zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten.
 • Live2Be heeft het recht om foto/ videomateriaal van workshops, groepen of cursussen, waar deelnemer zichtbaar en herkenbaar op staat, te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden of plaatsing op haar website, tenzij deelnemer hier nadrukkelijk géén toestemming voor geeft.
 • Live2Be heeft het recht om recensies van deelnemers over coaching- begeleidingstrajecten, workshops, groepen of cursussen waar deelnemer/ cliënt aan deelgenomen heeft, anoniem of met vermelding van uitsluitend de voornaam, te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden of plaatsing op haar website, tenzij deelnemer hier nadrukkelijk géén toestemming voor geeft. Live2Be zal bij door cliënt of deelnemer gegeven recensies, cliënt of deelnemer er op wijzen dat recensies gebruikt kunnen worden voor publiciteitsdoeleinden of plaatsing op haar website. Cliënt / deelnemer heeft op dat moment het recht, hier géén toestemming voor te verlenen.